Tlačiť

ZELENÁ PRE MOZOG

- tréning pamäte

 

Trening pamate "Všetko to, čo sa učíme alebo čo vyučujeme, ide spracovať tak, aby informácie boli zrozumiteľnejšie a použiteľnejšie."      Vera F. Birkenbihl

Prečo nám tak veľmi záleží na pamäti? Len preto, aby sme ľahko  našli zabudnuté kľúče, alebo si v krízovej situácii spomenuli na dôležité telefónne číslo?  Nielen preto. Naša identita, osobnosť a všetky naše intelektuálne schopnosti sa formovali v priebehu nášho života zo skúseností, ktoré sa snažíme uchovať. V skutočnosti využívame svoju pamäť aj v najmenších maličkostiach každodenného života, hoci si to neuvedomujeme. ... A pri každom "okne" sa nás zmocnia pochybnosti. 

Dĺžka kurzu

Kurz trvá 4 dni bez prerušenia, prípadne 2x po dva víkendy.
  Začiatok kurzu o 8,00 hod., obedná prestávka cca 11,30 - 12,30 hod., predpokladaný koniec kurzu o 16,00 (17,35) hod.
 

Prihlásiť sa môžete tu


 

ukážka myšlienkovej mapy


Zmluvné podmienky:

·       Zaslaním  prihlášky a uhradením  poplatku (zálohy) za  kurz,  zmluvné strany  uzatvárajú  dohodu  podľa zákona  NR SR č. 18/96  Z. z. o cenách.  Zmluvný  vzťah  vzniká  medzi  vysielajúcou  organizáciou  a  Agentúrou Radosť.
·       Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.
·       Storno poplatok, pri odhlásení účastníka do 8 dní pred začiatkom aktivity, je vo výške 25% z ceny podujatia; do 5 dní pred začiatkom aktivity, je vo výške 50% z ceny podujatia. Pri zrušení účasti na aktivite do 3 dní pred jej začiatkom sa účastnícky poplatok nevracia.
·       V odôvodnených prípadoch /neočakávané prekážky zo strany prihláseného/ sa po dohode môže aktivity zúčastniť náhradník, resp. v prípade možnosti sa ponúkne účastníkovi najbližší možný termín.
·       V prípade nepredvídaných okolností si Agentúra Radosť vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny. V prípade minimálneho počtu prihlásených účastníkov organizátor odvolá kurz a vráti účastnícky poplatok alebo stanoví nový termín kurzu, resp. zmení miesto poriadania kurzu.

·       Po obdržaní záväznej prihlášky Vám zašleme pred/faktúru. Účastnícky poplatok (zálohu) prosím uhrádzajte  po obdržaní pred/faktúry. Táto pred/faktúra Vám slúži ako doklad  k zúčtovaniu poplatku.

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite prosím poštou, alebo e-mailom. Uzávierka prihlášok je najneskôr desať dní pred začatím kurzu ! Prihlásenie po uzávierke je možné len so súhlasom Agentúry !

Cieľ kurzu


- efektívne využívanie svojej pamäte v práci, pri štúdiu i v súkromí
- ľahšie prijímanie, spracovanie a uchovanie si množstva informácií
- zlepšenie koncentrácie a pamäte
- pružná orientácia a efektívne selektovanie informácií
- zlepšenie zručností v práci s pamäťou
 

Cieľová skupina


Pre všetkých, ktorí chcú trénovať svoju pamäť a ľahšie a efektívnejšie využívať potenciál svojho "biologického" počítača - mozgu.

Obsah kurzu


OBSAHOVÉ ZAMERANIE I. STUPŇA:
Úvod
Teória
- Mozog a jeho činnosť
- Formy a spôsoby spracovania informácií
- Pamäť
- Spôsoby zapamätávania, uchovávania informácií v pamäti
- Faktory ovplyvňujúce schopnosť pamäte
Testy
- Identifikácia pamäťového profilu
- Vstupný test pamäte
Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
Relaxačné a protistresové techniky
I. stupeň tréningových aktivít


OBSAHOVÉ ZAMERANIE II. STUPŇA:
Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
Relaxačné a protistresové techniky
II. stupeň tréningových aktivít

- Intenzívne techniky zobúdzania pamäte
- Tvorba myšlienkových máp
Vyhodnotenie štvordňového kurzu

Pracovné materiály

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou.

Cena kurzu

Cena štvordňového kurzu organizovaného v Bratislave
400,-€ /os. / kurz        
         
V cene je zahrnutý pracovný materiál, zapožičanie pracovných pomôcok (farbičky, zvýrazňovače, ceruzky, perá,...), pitný režim - káva, čaj, voda - pyramidálna, tachyónová, diamantová, a prevádzková réžia.

Cena  kurzu poriadaného mimo Bratislavy v prípade nižšieho počtu ako 10 účastníkov, je navýšená o ostatné náklady súvisiace s vycestovaním, prenajatím výučbových priestorov, ubytovaním lektora, ...


 
Pridať komentár
  • Žiadne komentáre k článku